بار دیگر ایام فاطمیه فرارسید و عطر نام حضرتش در هر کوی و برزن پیچیده است.ایثار و از خودگذشتگیآن حضرت چه در کانون خانه چه در رفتار با یتیم و اسیر و مسکین(جامعه) بر کسی پوشیده نیست. و بی سبب نیست که حضرت سیدالشهدا ٰاوج ایثار در راه خدا را معنی می کند چرا که تربیت یافته چنین مادری است.